Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

ถึง กลุ่มผู้ทำงานให้บริการ เรื่อง โครงการ SEXHUM

สการ์เล็ท อะไลอันซ (Scarlet Alliance) สมาคมเพื่อคนทำงานให้บริการของออสเตรเลียและโครงการขยายโอกาสเพื่อคนทำงานให้บริการหรือ สว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ (SWOP NSW) ขออภัยสมาชิกทุกท่านในความคลุมเครือ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือความยุ่งยากที่ท่านประสบพบเจอเนื่องมาจากเรื่องราวใด ๆ ก็ตามอันเป็นผลมาจากโครงการวิจัย SEXHUM

ในปี 2017 สการ์เล็ท อะไลอันซ และสว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เห็นด้วยที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนโครงการ SEXHUM แบบมีขอบเขตจำกัดและไม่เป็นทางการ ในฐานะที่เป็นสมาชิกคณะที่ปรึกษาของโครงการนี้

เราตกลงที่จะให้การสนับสนุนนี้ เพราะงานวิจัย:

  -ยึดการวิเคราะห์จากประสบการณ์และความเข้าใจของตัวผู้อพยพย้ายถิ่นด้านความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเองและการแสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน งานให้บริการและการค้ามนุษย์เป็นหลัก
  -ใช้การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศใน 4 สถานที่/รูปแบบกฎหมาย
  -ใช้บุคลากรทำงานโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ทำวิจัยและใช้ผู้ให้บริการและองค์กรเพื่อคนทำงานให้บริการในท้องถิ่นในการสรรหาผู้เข้าร่วม ค้นคว้าและให้คำแนะนำ

เนื่องจากมีปัญหาในการดำเนินงานวิจัยเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการแก้ไข สการ์เล็ท อะไลอันซ และสว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ จึงได้ถอนตัวออกจากการมีส่วนร่วมในโครงการ SEXHUM อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2019 เป็นต้นไป ปัญหาเหล่านี้รวมถึง:

  -SEXHUM ลดลำดับความสำคัญของผู้ให้บริการในออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้วิจัยในท้องถิ่นที่มีความเป็นมิตร
  -แถลงข้อความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสการ์เล็ท อะไลอันซ และสว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ในงานวิจัยผิดไปจากความจริง
  -ไม่คำนึงถึงแนวทางที่ SEXHUM ได้กำหนดวางไว้ในการให้องค์กรเพื่อคนทำงานให้บริการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคณะที่ปรึกษา
  -ประเด็นและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตัวผู้วิจัยในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ให้บริการย้ายถิ่นซึ่งเข้าร่วมงานวิจัยนี้หยิบยกขึ้นมา
  -ความผิดพลาดในการจัดลำดับความสำคัญของการร่วมใช้ผลการวิจัยกับผู้ให้บริการ ผู้เข้าร่วมงานวิจัยและองค์กร ซึ่งขัดแย้งกับข้อตกลงที่ทำไว้ในแถลงการณ์แนวทางการดำเนินงานของ SEXHUM

ทางเราจึงขออภัยสมาชิกผู้ให้บริการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นหรือมีภูมิหลังมาจากผู้ย้ายถิ่นฐานมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเห็นได้ชัดว่า:

  -ผู้ให้บริการจำนวนมากที่มีการติดต่อกับโครงการวิจัยนี้ได้รับทราบและเข้าใจไปว่าโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการของสการ์เล็ท อะไลอันซ/สว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ หรือสการ์เล็ท อะไลอันซ และสว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นผู้สนับสนุน SEXHUM อย่างเป็นทางการในงานวิจัยนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้น บทบาทของสการ์เล็ท อะไลอันซ และสว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ต่อ SEXHUM คือการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านแนวทางเบื้องต้นโดยมีขอบเขตจำกัด เราขออภัยที่ทางเราไม่ได้สื่อสารกับผู้ให้บริการด้วยตนเองอย่างชัดเจน

  -ผู้ให้บริการบางรายที่เข้าร่วมกับโครงการวิจัยนี้รู้สึกว่าไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาในการเข้าร่วมงานวิจัย สว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลล์ และสการ์เล็ท อะไลอันซ ขออภัยที่ไม่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนด้วยตนเองอย่างเพียงพอต่อพวกเราเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้

โครงการสว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และสการ์เล็ท อะไลอันซ พร้อมให้บริการสำหรับผู้ให้บริการทุกคนที่มองหาความช่วยเหลือ คำแนะนำ และ/หรือการสนับสนุนและขอให้ผู้ให้บริการที่เคยหรือกำลังคิดจะเข้าร่วมงานวิจัยนี้ติดต่อกับเราโดยตรง

สการ์เล็ท อะไลอันซ และสว็อบ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและตัวแทนโดยผู้ให้บริการย้ายถิ่นในด้านปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกับให้ผู้ให้บริการย้ายถิ่น คำถามและคำวิจารณ์จากสมาชิกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ให้บริการย้ายถิ่นซึ่งประเมินค่ามิได้นี้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือกับงานวิจัยที่อาจมีขึ้นต่อไปในภายหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมของเราในการวิจัยเกี่ยวกับงานให้บริการ รวมไปถึงงานให้บริการของผู้อพยพย้ายถิ่น กรุณาดูที่เว็บไซต์ของเราในหัวข้อการวิจัย (Research) SWOP NSW Scarlet Alliance

เราขอขอบคุณผู้ให้บริการทุกคนที่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเหล่านี้กับเรา รวมทั้งขอขอบคุณสำหรับเวลา กำลังกายและกำลังใจที่ทุก ๆ ท่านได้สละเพื่อช่วยเพื่อนร่วมงานให้บริการของพวกเราและแจ้งปัญหาเหล่านี้มายังองค์กรเพื่อคนทำงานให้บริการ

http://www.scarletalliance.org.au/research/SEXHUM_Open_Letter/
http://www.scarletalliance.org.au/chinese/SEXHUM_Open_Letter_CHINESE/
http://www.scarletalliance.org.au/korean/SEXHUM_Open_Letter_KOREAN/

ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ,

Cameron Cox
CEO Sex Workers Outreach Project (NSW)
ceo@swop.org.au
02-9206-2166 or 0407 709 947

Jules Kim
CEO Scarlet Alliance, Australian Sex Workers Association
ceo@scarletalliance.org.au
02-9517-2577 or 0411 985 135