Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

Send this page to somebody

Fill in the email address of your friend to send an email with the address.
Page summary

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ EMPOWER FOUNDATION

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ คือ มูลนิธิส่งเสริมโอกาสให้"พนักงานบริการ"ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม เรียกร้องต่อสู้ให้งานบริการมีความปลอดภัย ยุติธรรม มีมาตรฐาน อีกทั้งพยายามผลักดันให้มีส่วนร่วมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฏหมาย สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ฯลฯ ในประเทศไทย มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานบริการได้มีการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กศน เรียนคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาเรื่องการไปทำงานต่างประเทศ ทำวีซ่า สุขภาพเกี่ยวกับการทำงาน และรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย สิทธิต่างๆ และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต

Address info
Send to (e-mail address)
From
Comment