Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

Send this page to somebody

Fill in the email address of your friend to send an email with the address.
Page summary

การประเมินผล EVALUATION

ความเป็นมาและคำชี้แจงเหตุผล กรอบการประเมินผลจะวัดผลการดำเนินงานของกิจกรรมในสี่ส่วนที่ระบุไว้ในข้อตกลงคือ a. การบริหารโครงการ (รวมทั้งการจัดการด้านงบประมาณ) b. การบรรลุขีดขั้นความสำเร็จและเป้าหมาย c. ผลกระทบของโครงการ และ d. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้

Address info
Send to (e-mail address)
From
Comment