Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

ไทย

 Title   Type   Size   Modified   Status 
  ข้อมูลกฎหมายฉบับย่อ LAWS Document 39 K 07-03-2012 published
  ยินดีต้อนรับสู่ สการ์เล็ท อะไลอันซ WELCOME Document 6 K 07-03-2012 published
  วีซ่า VISAS Document 77 K 09-03-2012 published
  ไม่มีผู้ให้บริการที่แย่ มีเพียงแค่กฎหมายที่ไม่ดี NO BAD SEX WORKERS, JUST BAD LAWS Document 59 K 03-04-2012 published
 การประเมินผล EVALUATION Document 6 K 11-11-2011 published
 ข้อควรรู้ก่อนที่จะมาประเทศออสเตรเลีย THINGS YOU SHOULD KNOW BEFORE COMING TO AUSTRALIA -EMPOWER Document 41 K 07-03-2012 published
 ข้อสรุป ตุลาคม พ.ศ. 2553 – การป้องกันการค้ามนุษย์ในออสเตรเลีย TRAFFICKING BRIEFING OCT 2010 Document 12 K 18-11-2011 published
 ข้ออ้างอิง REFERENCE Document 9 K 11-11-2011 published
 คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการดำเนินงานของโครงการผู้อพยพ STEERING COMMITTEE MEMBER & MIGRATION PROJECT Document 11 K 12-11-2020 published
 ความถูกต้องตามกฎหมาย และ การลดทอนความเป็นอาชญากรรม LEGALISATION and DECRIMINALISATION Document 17 K 03-04-2012 published
 ถึง กลุ่มผู้ทำงานให้บริการ เรื่อง โครงการ SEXHUM Document 11 K 15-03-2019 published
 ทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ YOUR RIGHTS & RESPONSIBILITIES WHEN DEALING WITH POLICE, IMMIGRATION & TAXATION IN AUSTRALIA Document 143 K 12-02-2016 visible
 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ EMPOWER FOUNDATION Link 1 K 11-11-2011 published
 สการ์เล็ท อะไลอันซ เอกสารสรุปเรื่องการค้ามนุษย์ เมษายน พ.ศ. 2553 TRAFFICKING BRIEFING PAPER MARCH 2010 Document 14 K 18-11-2011 published
 สการ์เล็ท อะไลอันซ – สมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการ ออสเตรเลีย SCARLET ALLIANCE OBJECTIVES Document 20 K 18-11-2011 published
 สิทธิและหน้าที่ของคุณ เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่สรรพากร Rights and Responsibilities Document 138 K 16-12-2015 visible
 สิ่งใดในงานให้บริการที่ทำให้คุณรู้สึกเปี่ยมไปด้วยอานุภาพ? WHAT IS IT ABOUT SEX WORK THAT MAKES YOU FEEL POWERFUL Document 9 K 03-04-2012 published
 เดินทางไปสร้างชีวิตที่ดีเป็นเรื่องธรรมชาติ TRAVEL TO BUILD A BETTER LIFE - EMPOWER Document 9 K 07-03-2012 published
 เรียนรู้คำศัพท์ VOCABULARY Document 5 K 18-11-2011 published
 เอ็มพาว์เวอร์ (Empower) Document 1 K 11-11-2011 published
 ไทยแผ่นพับข้อมูล Scarlet Alliance DL Flyer Thai File 2.09 M 16-04-2015 published
 ไทยแผ่นพับข้อมูล Scarlet Alliance Information Document 21 K 16-04-2015 published