Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

ความถูกต้องตามกฎหมาย และ การลดทอนความเป็นอาชญากรรม LEGALISATION and DECRIMINALISATION

  ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legalisation)

 • การทำให้งานให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย คือ การออกกฎพิเศษยินยอมให้มีแนวทางของการทำงานบางประการที่กฎหมายรับรอง แต่เรื่องนี้บ่อนทำลายความพยายามที่จะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและสิทธิมนุษยชนโดยการแยกธุรกิจออกเป็นประเภทถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
 • การประณามและการทำให้เกิดความละอายแก่ผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เข้มงวด สำหรับผู้ให้บริการจำนวนมากนั้นการทำงานในสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นทางเลือกของพวกเขา
 • ผู้ให้บริการที่ทำงานในสภาพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายประสบกับปัญหาร้อยแปดพันประการที่ผู้ให้บริการต้องเผชิญภายใต้การกำหนดว่าการกระทำบางอย่างเป็น "อาชญากรรม"
 • โดยปกติ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบอย่างที่สุดและยังคงถูกถือว่าเป็น "อาชญากร"
 • ผู้ให้บริการต้องเผชิญกับการกำกับควบคุมและสอดส่องการมีเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ ซึ่งโดยปกติไม่เกี่ยวข้องกับ “อาชญากรรม” ใดๆ มาตรการสอดส่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและเป็นการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างไร้ประโยชน์ ทั้งยังเป็นบ่อเกิดของการทุจริตและลดการเข้าถึงของบริการต่างๆ ที่จัดไว้สำหรับผู้ให้บริการ

  1. แบ่งแยกผู้ให้บริการเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ผู้ให้บริการที่ด้อยโอกาสยังคงถูกถือว่าเป็นอาชญากร
  3. ทำให้เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องทำงานซ้ำรอยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกกฎหมายและกฎข้อบังคับ

 • กฎหมายอันเข้มงวดที่มุ่งควบคุมงานบริการนั้นไม่ได้ป้องกันให้ผู้ให้บริการทำงานที่เหมาะสมกับพวกเขา แต่กลับบีบให้พวกเขาต้องทำงานอย่างผิดกฎหมาย นี่เป็นสาเหตุทำให้ผู้ให้บริการแตกแยกและขัดต่องานของเพื่อนร่วมอาชีพผู้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ
 • เพราะแนวทางบังคับนี้ทำให้โอกาสที่จะได้รับการตรวจสุขภาพทางเพศและการบำบัดรักษาลดน้อยลง ผู้ให้บริการที่ติดเชื้อเอสทีไอจะหลีกเลี่ยงการตรวจ เนื่องจากอาจทำให้พวกเขาทำงานไม่ได้
 • โดยปกติการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจะควบคุมธุรกิจการค้าบริการด้วยการกำหนดเขตและเก็บค่าจดทะเบียนที่สูงลิบลิ่ว ซึ่งเป็นการให้อำนาจแก่รัฐบาลท้องถิ่นที่มักจะใช้เหตุผลทางด้านศีลธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการประกอบธุรกิจการค้าบริการในเขตนั้นๆ โดยปกติแล้วธุรกิจใหญ่ๆ เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและแข่งขันกันเป็นผู้รักษาศีลธรรมขณะเดียวกับที่ผู้ให้บริการมีอำนาจต่อรองน้อยมาก
 • กฎหมายเปิดช่องให้มีการเลือกปฎิบัติกับเพียงธุรกิจการค้าบริการเท่านั้นและบ่อยครั้ง ด้วยการออกใบอนุญาตและค่าปรับชนิดที่ทำให้ผู้ให้บริการต้องหลบหน้าหายไป

  การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalisation)

 • ในสภาพของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมนั้นผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 • ผู้ให้บริการสามารถใช้บริการด้านสุขภาพอนามัยและบริการอื่นๆ โดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูกเลือกปฏิบัติ
 • มีกฎหมายอื่นๆ เข้ามาครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการหาผลประโยชน์ทางเพศและแรงงานทั้งในด้านพาณิชย์และส่วนตัว
 • มีบทบัญญัติว่าด้วยการแบ่งเขตสำหรับธุรกิจอยู่ในกฎหมายที่อาจนำมาใช้กับธุรกิจงานค้าบริการ
 • เมื่อถูกใช้กำลังรุนแรง ผู้ให้บริการสามารถแจ้งความโดยไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะถูกจับและคาดว่าผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • การทุจริตจะลดน้อยลงเมื่อเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการที่จะเรียกร้องสินบนจากผู้ให้บริการน้อยลงและผู้ให้บริการเองมีสิทธิที่จะแจ้งความหากมีการทุจริตเกิดขึ้น
 • กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่สามารถช่วยให้ผู้ให้บริการทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัย

  สิ่งที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการ:
 1. อุปกรณ์ทางเพศที่ปลอดภัย นโยบายเกี่ยวกับความประพฤติของลูกค้าที่ยอมรับได้ ความปลอดภัยในอาชีพ (เช่น เตียงนอนที่ดี ทางออกหนีไฟ ปลอดควันบุหรี่ ฯลฯ)
 2. มาตรฐานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งค่าแรงขั้นต่ำสุด
 3. คำแนะแนวด้านการจัดการเพื่อป้องกันการถูกเรียกเก็บค่าปรับ ค่าวางมัดจำ การแบ่งและการอายัดค่าแรงที่ไม่สมควร

  ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ:
 • ผู้ให้บริการที่ด้อยในโอกาส (เช่น ผู้ให้บริการที่อพยพมาอยู่ใหม่ ผู้ให้บริการตามท้องถนน ผู้ให้บริการข้ามเพศ ผู้ให้บริการชาย ผู้ให้บริการที่ใช้ยาเสพติด ผู้ให้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการลดทอนความเป็นอาชญากรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการได้รับสิทธิ ความช่วยเหลือและบริการต่างๆ อย่างเต็มที่
 • มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดสิทธิของเด็ก โดยปราศจากกฎหมายที่ทำให้ผู้ให้บริการเป็นอาชญากร
 • มีกฎหมายว่าด้วยการทำร้ายทางเพศ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ทำร้ายร่างกายทางเพศและผู้ที่หาประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่หรือเด็ก
 • กฎหมายว่าด้วยการถูกลักพาตัวเพื่อคุ้มครองผู้ที่ถูกบังคับหรือถูกล่อลวงให้ทำงานให้บริการถูกนำมาใช้
 • ผู้ให้บริการ (พ่อ แม่ พี่น้องของเรา) สามารถรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อีกทั้งสามารถที่จะใช้บริการและกิจกรรมทุกอย่างได้อย่างเสมอภาค
 • การลดทอนความเป็นอาชญากรรมช่วยให้เข้าถึงลูกค้าและให้ความรู้แก่ลูกค้าของผู้ให้บริการง่ายขึ้น
 • สามารถแจกจ่าย เก็บ และพกพาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางเพศ (ถุงยางอนามัย ครีมหล่อลื่น แดม) ได้อย่างเสรีมากขึ้น ความพยายามที่จะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

  This information is available in other languages:
  สามารถหาอ่านข้อมูลนี้ได้ในรูปแบบภาษา:


  More reading

  Elena Jeffreys on whether the Left should support stricter regulation of the sex industry Published by Overland Journal, this article explores the problems that legalisation has created for sex workers and policy makers in Victoria.
  Registration Is Discrimination By Lian, published in Play magazine (NT) in 2006
  The Victorian Situation with Legalisation Sheranne Dobinson, Safe House Worker, Prostitutes’ Collective of Victoria. This paper questions the supposed improvements that Victorian workers in the sex industry are said to have gained by 'legalisation.’ In particular industrial rights, tax, human and civil rights have failed to be provided for workers and the Victorian model “should be viewed as a lesson in seriously defective policy making and how to avoid it.”
  Unfinished Business Achieving effective regulation of the NSW Sex Industry. This joint paper by the Sex Worker Outreach Project and AIDS Council of NSW looks critically at the contradictions and barriers to effective regulation in NSW. Printed in February 2002 it documents the changes since 1995, the aims of the laws then and the work still left to be done.
  Queensland Licensing Authority Annual Report 2002 In this report the Board are candid in their criticism of the Licensing Regime they are overseeing. In particular implementing overly restrictive laws has impacted their ability to achieve the desired outcomes of regulating the industry. A clear majority (perhaps up to 90%) of the industry choses to remain unlicensed in 2002. In 2011 they still only have about 25% compliance.
  Prostitution Law Reform in Germany The oldest profession on its way to becoming a profession Dr Thomas Crofts, a senior lecturer at Murdoch Uni School of Law in WA has mapped the path to the legalisation of the sex industry in Germany. The political forces, policy pressure and subsequent effects of reform are all described briefly with good references. People in the sex industry can now legally be covered by health insurance at the normal rate and are able to pay into superannuation funds legally.