Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

ไทยแผ่นพับข้อมูล Scarlet Alliance Information

ใครที่มิสิทธิเป็นสมาชิกประเภทรายบุคคลของสการ์เล็ท อะไลอันซ?
สการ์เล็ท อะไลอันซ ยินดีต้อนรับผู้ทำงานให้บริการทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สนับสนุนและเห็นพ้องต้องกันกับวัตถุประสงค์ของสการ์เล็ท อะไลอันซ เข้าร่วมเป็นสมาชิก (ดูด้านหลัง) เจ้าของและผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าบริการไม่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิก การเป็นสมาชิกของสการ์เล็ท อะไลอันซ ให้สิทธิอะไรแก่ฉันบ้าง?

สการ์เล็ท อะไลอันซไม่ใช่องค์กรที่จัดให้บริการแต่เราเป็นสมาคมผู้ให้บริการชั้นนำระดับประเทศซึ่งมุ่งหน้าทำงานเพื่อผู้ให้บริการได้รับสิทธิต่างๆ ที่ดีขึ้น ด้วยการเป็นสมาชิกของสการ์เล็ท อะไลอันซ คุณได้ช่วยสนับสนุนให้เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเจรจาปัญหาต่างๆ ของผู้ให้บริการในระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความช่วยเหลือและประสบการณ์ของคุณในฐานะผู้ทำงานให้บริการได้เสริมสร้างความเข้าใจของเราในปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณและชุมชนของเราและยังเป็นการชี้ทางให้แก่นโยบายของสการ์เล็ท อะไลอันซ การเป็นกระบอกเสียง และการเป็นตัวแทน ในฐานะสมาชิก คุณมีสิทธิเต็มที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ประจำปี คุณจะได้รับนิตยสาร “โปรวิชั่น” ของสการ์เล็ท อะไลอันซ พร้อมทั้งรายงานประจำปี และคุณอาจต้องการเข้าร่วมกับผู้ให้บริการคนอื่นๆ ในการเรียกร้องสิทธิของผู้ทำงานให้บริการ

สการ์เล็ท อะไลอันซ – เป็นสมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการในประเทศออสเตรเลีย ทั้งวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานของเรา มุ่งที่จะให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคทางสังคม กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สำหรับผู้ทำงานในธุริจการค้าบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อผู้ให้บริการได้เป็นผู้กำหนดการควบคุมดูแลด้วยตนเอง สร้างพันธมิตรของตนเอง และเป็นผู้เลือกเองว่าจะทำงานที่ไหนและอย่างไร

สมาชิกของเราประกอบด้วยผู้ให้บริการรายบุคคล และองค์กรและโครงการสำหรับผู้ให้บริการตามรัฐต่างๆ ทั่วออสเตรเลีย
สมาชิกภาพต่างๆ ของเราเป็นประกันว่าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงเรื่องต่างๆ ที่กระทบต่อผู้ให้บริการและสมาชิกของเราทั่วออสเตรเลีย

สการ์เล็ท อะไลอันซ:

• จัดทำข้อมูลความรู้ระดับประเทศ ประกอบด้วย: แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด, สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในธุรกิจการค้าบริการในออสเตรเลีย (2000) และหลักการสำหรับแบบอย่างการบัญญัติกฎหมายด้านธุรกิจการค้าบริการ(2000) คู่มือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2009) และนิตยสารประจำปี “โปรวิชั่น”
• แจ้งให้รัฐบาลและผู้วางนโยบายทุกระดับชั้นทราบในกรณีการออกกฎหมายธุรกิจการค้าบริการและกฎหมายอื่นหรือนโยบายที่จะมีผลต่อผู้ทำงานให้บริการ รวมทั้งภาคสาธารณสุข ทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศทราบถึงปัญหาที่กระทบต่อผู้ให้บริการใน ธุรกิจการค้าบริการในออสเตรเลีย นอกจากนี้สการ์เล็ท อะไลอันซ ยังส่งเสริมแบบอย่างการให้บริการซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุดในการลดอัตราการ แพร่เชื้อเอชไอวีและเอสทีไอในหมู่ผู้ให้บริการและลูกค้าทั้งหลายในต่าง ประเทศอย่างเอาจริงเอาจังอีกด้วย
• เป็นผู้นำด้านการเป็นปากเสียงในเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผู้ทำงานในธุรกิจการค้าบริการในออสเตรเลีย
• ส่งเสริมการให้ความรู้โดยเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยการว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์มาเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ได้มีการพิสูจน์แล้วว่านี่เป็นต้นแบบของการมอบบริการให้แก่ผู้ให้บริการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
• ส่งเสริมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมอาชีพผู้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ได้ว่าจ้างภายในองค์กรและโครงการที่เป็นสมาชิก และในเวลาเดียวกันก็ปรับปรุงบริการต่างๆ ที่สมาชิกของเรามอบให้ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสูงยิ่งเดียวกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมและประเมินผลระดับประเทศของสการ์เล็ท อะไลอันซ
• จัดให้มีสิทธิมีเสียงในประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการทั่วทั้งประเทศผ่านทางสื่อมวลชนออสเตรเลียและนานาชาติ
• จัดเสนอการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาล ในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าบริการในออสเตรเลียและการอพยพย้ายถิ่นของผู้ให้บริการที่เข้ามายังออสเตรเลีย (มักจะถูกอ้างว่าเป็นการค้าผู้หญิงเพื่อให้ทำงานบริการในสภาพเยี่ยงทาส)
• นำเสนอข้อมูลของธุรกิจการค้าบริการที่ทันต่อเหตุการณ์ต่อที่ประชุมระดับชาติและสากล ในด้านสุขภาพอนามัย กฎหมาย การสำรวจวิจัย สิทธิมนุษยชน การต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรี การให้ความรู้แก่ชุมชน การอพยพย้ายถิ่น และประเด็นรอบโลกอื่นๆ
• รวบรวมข้อมูล ณ ปัจจุบันในเรื่องธุรกิจการค้าบริการและปัญหา ที่เกี่ยวโยงกับการอพยพเข้ามายังออสเตรเลียของผู้ทำงานให้บริการ
• บุคลากรของโครงการด้านผู้อพยพเข้าเมืองล้วนเป็นผู้ให้บริการอพยพย้ายถิ่นที่สามารถพูดหรือเขียนได้สองภาษา ทำงานแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและสิทธิ ของผู้ให้บริการที่อพยพเข้าเมืองและที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม CALD อย่างใกล้ชิด
• ทำหน้าที่ในการรณรงค์ต่อต้านเอชไอวีของออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกขององค์กรชั้นนำอย่างองค์การสหพันธ์เอดส์ออสเตรเลีย (AFAO)
• ออสเตรเลียมีอัตราเอชไอวีที่ต่ำมากในหมู่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ให้บริการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งกับสมาชิกของ สการ์เล็ท อะไลอันซ องค์กรของผู้ให้บริการและตัวแทนอื่นๆในชุมชน

องค์กรและโครงการต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสการ์เล็ท อะไลอันซมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ทำงานให้บริการสูงมาก รวมทั้งผู้ที่ทำงานภายใต้สัญญา ในออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นทุกตัวแทน ภาครัฐบาล หรือที่ไม่ใช่รัฐบาล การประชุมระดับประเทศประจำปีของเรา การประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (เทลีคอนเฟอร์เรนซ์) สมาชิกทางอินเตอร์เน็ท (อีลิสต์) สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของเราเป็นเครื่องรับประกันว่าเราได้รับทราบข่าวสารเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นจากสมาชิก เจ้าหน้าที่ขององค์กรและโครงการที่เป็นสมาชิก หรือผู้ทำงานให้บริการเอง
วัตถุประสงค์ของสการ์เล็ท อะไลอันซ คือ:
• เพื่อส่งเสริมสิทธิพลเรือนและสิทธิมนุษยชนของผู้ทำงานให้บริการทั้งในอดีต และปัจจุบัน และมุ่งทำงานเพื่อยุติการกีดกันทุกรูปทุกแบบที่มีต่อพวกเขา
• เพื่อวิ่งเต้นให้มีกฎหมายและขอบข่ายงานบริหารที่ไม่กีดกันผู้ทำงานให้บริการ
• เพื่อทักท้วงรัฐบาลใดๆ ทุกที่ ทุกเวลา หากใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของหน่วยงานบังคับกฎหมาย ซึ่งเลือกปฎิบัติและ/หรือบีบคั้นสิทธิและอิสระภาพของผู้ทำงานให้บริการ
• เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ทำงานให้บริการทั้งมวลอย่างกระตือรือร้นในการทำงานในสถานที่ที่ตนเองเป็นผู้เลือก ไม่ว่าจะเป็นที่ท้องถนน สถานบริการ เอสคอร์ต ตลอดจนงานส่วนตัวและงานที่โอกาสเปิดให้ทำ
• มุ่งทำงานเพื่อนำไปสู่การรับประกันว่าผู้ทำงานให้บริการมีสิทธิได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมข้อกำหนดที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและความรู้ด้านสุขภาพทั่วไปสามารถเปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ยิ่งกว่านั้นยังทักท้วงกฎหมาย นโยบาย หรือขบวนการใดๆ ที่ไม่สนับสนุนสิทธิของผู้ทำงานให้บริการ
• เพื่อกำจัดภาพพจน์ที่ไม่วันเปลี่ยนแปลงและการประณามผู้ทำงานให้บริการที่แพร่หลายในจิตสำนึกให้หมดสิ้น และเพื่อติดต่อสื่อสารความคิด ทัศนคติ และความมุ่งมาดปรารถนาต่างๆนานาของผู้ทำงานให้บริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน

• เพื่อประสานงานระหว่างกลุ่มสิทธิผู้ทำงานให้บริการนานาชาติในการสร้างเสริมเครือข่าย แผนงานและเป้าหมายทั้งในส่วนภูมิภาคและระหว่างประเทศ
• เพื่อสนับสนุนผู้ทำงานให้บริการและองค์กรของผู้ให้บริการให้มีความตื่นตัวด้านการเมืองมากยิ่งขึ้น
• เพื่อปรับปรุงความสามารถของผู้ทำงานให้บริการในการเข้าร่วมพัฒนาสิทธิของพวกเขา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและองค์กร
• เพื่อการรวบรวมและแจกจ่ายข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าบริการให้แก่สมาชิก
• เพื่อทำหน้าที่ในการรณรงค์ต่อต้านเอชไอวีของออสเตรเลีย
• เพื่อจัดเสนอการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าบริการในออสเตรเลียและการอพยพของผู้ทำงานให้บริการเข้ามายังออสเตรเลีย

• เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆด้านงานให้บริการที่ทันต่อเหตุการณ์ต่อที่ประชุมทั้งระดับชาติและสากล

วัตุประสงค์เหล่านี้รับหน้าที่เพื่อสิทธิต่างๆ ของผู้ทำงานให้บริการได้มีความก้าวหน้าต่อไป

โปรดติดต่อสการ์เล็ท อะไลอันซ
โทรศัพท์: 02 9690 0551
โทรสาร: 02 9690 1013
อีเมล: info@scarletalliance.org.au
ตู้ไปรษณีย์: PO Box 2167 Strawberry Hills, NSW, 2012
หรือไปที่เว็บไซต์ของเรา: http://www.scarletalliance.org.au/thai/
http://www.scarletalliance.org.au