Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการดำเนินงานของโครงการผู้อพยพ STEERING COMMITTEE MEMBER & MIGRATION PROJECT

คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการดำเนินงานของโครงการผู้อพยพ

ช่วยให้เราเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานบริการทางเพศที่อพยพมาทำงานที่นี่

มีหน้าที่ตัดสินใจทิศทางของงานวิจัยนี้

ประชุมกันเพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผลโครงการของสการ์เล็ท อะไลอันซ

ผลิตข้อมูล ความรู้ด้านสิทธิของคนทำงานบริการในออสเตรเลีย และ ระบุสิ่งที่อาจเป็นปัญหาในการทำงานของคนทำงานบริการ

ประกอบด้วยคนทำงานบริการเชื้อชาติไทย เกาหลี และจีน รวมทั้งองค์กรของคนทำงานบริการทางเพศในต่างประเทศคือ Zi Teng (ฮ่องกง) และ เอ็มพาวเวอร์ (ประเทศไทย)

คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการได้รับค่าตอบแทน หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการ กรุณาติดต่อคุณจูลส์ หรือ คุณมน ที่ สการ์เล็ท อะไลอันซ หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9690 0551 การสำรวจความคิดเห็น

ส่วนหนึ่งของโครงการผู้อพยพคือ การสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานบริการในออสเตรเลีย การสำรวจทำโดยกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อนที่ออกไปเยี่ยมเยียนคุณที่ สถานที่ทำงาน คลินิกตรวจสุขภาพ และองค์กรคนทำงานบริการทางเพศ การเข้าร่วมการสำรวจเป็นไปตามความสมัครใจ และคำตอบของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยโดยสิ้นเชิง และจะได้รับการรักษาเป็นความลับ ข้อมูลที่ได้รับจะไม่สามารถบ่งบอกแหล่งที่มา และรายงานขั้นสุดท้ายจะเป็นการสรุปสิ่งที่ค้นพบหลักๆ จากการสำรวจนี้ ข้อมูลจะได้รับการตีพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่องค์กรต่างๆ เจ้าหน้าที่ในชุมชน และคนทำงานบริการ ข้อมูลที่ได้จะให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับการบริการสำหรับคนทำงานบริการที่อพยพมาออสเตรเลีย สภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานสำหรับคนทำงานบริการในออสเตรเลีย และ สิทธิด้านความยุติธรรมสำหรับคนทำงานบริการที่อพยพมาออสเตรเลีย คุณจะสามารถหาข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์จากเว็บไซต์ของสการ์เล็ท อะไลอันซ ได้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเรามีของขวัญเล็กน้อยตอบแทนเมื่อเราได้รับแบบสำรวจคืนจากคุณ

การเก็บรักษาความลับ

เราทราบดีว่าคนทำงานบริการในออสเตรเลียมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับเกี่ยวกับสถานภาพด้านการเป็นผู้อพยพ การทำงานบริการทางเพศ และ การแสดงตัว เราขอให้คุณวางใจได้ว่ารายละเอียดของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยโดยสิ้นเชิง และผู้รวบรวมแบบสำรวจจะไม่บันทึกรายละเอียดใดๆที่สามารถบ่งบอกแหล่งที่มา ผู้รวบรวมแบบสำรวจจะระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่าง เป็นความลับ การสำรวจจะทำในที่ที่เป็นส่วนตัว และคุณใส่แบบสำรวจที่กรอกเสร็จแล้วในซองที่ปิดมิดชิด ซึ่งจะถูกนำไปรวมกับแบบสำรวจอื่นที่รวบรวมได้ ซองจะถูกเปิดออกหลังการสำรวจเสร็จสิ้นลงแล้วเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สถานที่เก็บแบบสำรวจจะไม่เป็นที่เปิดเผย ข้อมูลที่รวบรวมและรายงานการสำรวจจะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นตัวคุณโดยสิ้นเชิง

งานวิจัย

  • งานวิจัยสามารถวัดผลได้ว่ากฎหมายและนโยบายที่นำมาใช้นั้นสนับสนุนหรือต่อต้านคนทำงานบริการ
  • งานวิจัยสร้างฐานความรู้หรือข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือเพื่อให้พวกเรานำความรู้ไปใช้ได้ และความรู้นี้อาจช่วยเสริมสร้างสิทธิของคนทำงานบริการ
  • ผู้วิจัยได้รับค่าจ้างในการทำงานวิจัย
  • ความร่วมมือของคุณมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของงานวิจัย คุณจะได้รับค่าตอบแทน (เป็นเงิน หรือของขวัญ) หากคุณเข้าร่วมในงานวิจัยนี้

-ผู้วิจัยควรบอกเหตุผลของการทำงานวิจัย หากคุณไม่เห็นด้วยกับเหตุผลเหล่านี้คุณไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือ หรือหยุดให้ความร่วมมือเมื่อไรก็ได้ในระหว่างที่เข้าร่วมการทำวิจัย

  • งานวิจัยทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบด้านหลักจริยธรรมนั่นคือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วว่างานวิจัยตรงตามมาตรฐาน และจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ใด
  • ”ข้อมูล” หมายถึงความรู้ที่ได้มาจากงานวิจัย
  • “วิธีการวิจัย” เป็นขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูล
  • “การไม่สามารถบ่งบอก” หมายความว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นคุณใคร ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมารวบรวมและไม่สามารถสืบสาวไปถึงผู้ร่วมงานวิจัยได้
  • หากคุณรู้สึกไม่สบายใจ และอยากพูดคุยกับใครสักคน คนทำงานบริการผู้เป็นเพื่อนสอนเพื่อนสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ และแนะนำการบริการช่วยเหลืออื่นๆได้หากคุณต้องการ เรารวบรวมรายชื่อของหน่วยงานบริการต่างๆดังนี้

รายชื่อผู้ติดต่อ

http://www.scarletalliance.org.au/links/ New South Wales SWOP NSW (changing address soon) www.swop.org.au

Sex workers Union (SWU) www.sexworkersunion.org

Touching Base (Sex workers who see clients with a disability) www.touchingbase.org

Anti-Slavery project, (Legal Advice) PO Box 123, Broadway NSW 2007 (02) 9514 9662 www.antislavery.org.au

South Australia Sex Industry Network (SIN) 220 South Road, Mile End SA 5031 (08) 8334 1666 info@sin.org.au www.sin.org.au

Victoria Vixen vixencollective@yahoogroups.com.au www.vixencollective.com/cms/

Resourcing health & Education in the sex industry (Rhed) 10 Inkerman st, St. Kilda VIC 3182 (03) 9534 8166 sexworker@sexworker.org.au www.sexworker.org.au

Thailand Empower 322 Chiangmailand, Changkran Rd Chiangmai +(053) 282504 www.empowerfoundation.org empowerphuket@yahoo.com

Hong Kong Zi Teng PO Box 7454 Zi Teng Hong Kong www.ziteng.org.hk ziteng@hkstar.com +(852) 2332 7182