Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

วีซ่า VISAS

มีวีซ่าชั่วคราวและถาวรหลายประเภท ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียและพำนักอยู่เป็นการชั่วคราวหรือถาวร วีซ่าบางประเภทอนุญาตให้ทำงานได้แต่บางประเภทไม่อนุญาตให้ทำงานหรือจำกัดจำนวนชั่วโมงการทำงาน หรือประเภทของนายจ้าง ดังนั้นผู้ที่ทำงานบริการจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าของตนอนุญาตให้ทำงานและมีเงื่อนไขอื่นๆอีกหรือไม่ หากทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเกิดปัญหาร้ายแรงตามมา วีซ่าอาจถูกยกเลิก ถูกกักขัง และ/หรือถูกส่งกลับประเทศ กฎหมายการทำงานบริการของแต่ละรัฐและเขตปกครองอิสระในประเทศออสเตรเลียนั้นแตกต่างกันออกไป กฎหมายของการทำงานบริการประเภทต่างๆก็แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสการ์เล็ท อะไลอันซ>


"พรพิศ ผักไหม ผู้ประสานงานพนักงานบริการ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ เชียงใหม่ และ กลุ่ม "ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน" รับมอบรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในวันสตรีสากล 2548

Download this information in PDF format

พลเมืองออสเตรเลีย
พลเมืองประเทศออสเตรเลียมีสิทธิในการทำงานโดยไม่มีข้อห้ามใดใด

ผู้อยู่อาศัยถาวร
ผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศออสเตรเลีย (รวมทั้งผู้ถือวีซ่าผู้ลี้ภัย) มีสิทธิทำงานได้โดยไม่มีข้อห้าม

ควรทำอย่างไร หากอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแต่ไม่ทราบว่ามีวีซ่าประเภทใดบ้าง?
คุณสามารถตรวจดูทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมืองในหัวข้อ “Visa Entitlement Verification Online” (การตรวจสอบวีซ่าออนไลน์ หรือ VEVO) ที่

http://www.immi.gov.au/e_visa/vevo.htm

โดยใช้รายละเอียดของคุณตามพาสปอร์ต ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า ว่าอนุญาตให้ทำงานหรือไม่ รวมถึงข้อห้ามต่างๆในการทำงาน การบริการนี้เป็นความลับ อีกทั้งคุณสามารถให้นายจ้างตรวจสอบว่า วีซ่านั้นอนุญาตให้คุณทำงานได้หรือไม่หรือมีข้อห้ามใดๆ 1 (เพราะนายจ้างอาจถูกดำเนินคดี หากว่าจ้างผู้ที่ไม่มีวีซ่าเข้าทำงาน หรือถือวีซ่ามีข้อห้ามไม่ให้ทำงาน) คุณสามารถขอให้องค์กรช่วยเลือคนทำงานบริการช่วยเหลือคุณได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์ที่ VEVO ได้อย่างไร

วีซ่าชั่วคราวที่อาจอนุญาตให้ทำงานบริการในประเทศออสเตรเลียได้ มีดังนี้:
• วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวประเภท Work and Holiday (subclass 462)
• วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวประเภท Working Holiday (subclass 417)
• วีซ่าหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษานานาชาติประเภท Student ELICOS Temporary Visa (subclass 570)
• วีซ่าสำหรับคู่ครองประเภท Partner Temporary Visa (subclass 820)

วีซ่าที่ไม่อนุญาตให้ทำงานบริการในประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้:
• วีซ่าทางออนไลน์ประเภท Electronic Travel Authority Visitor (Subclass 976 )
• วีซ่าทางออนไลน์ สำหรับนักธุรกิจประเภท Electronic Travel Authority Business – Long Stay (Subclass 956)
• วีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Tourist (Subclass 676)
• วีซ่าผู้มาเยือนประเภท Sponsored Family Visitor (Subclass 679)วีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานบริการในออสเตรเลียโครงการเพื่อการทำงานและท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการเพื่อการทำงานและท่องเที่ยวมีวีซ่าสองประเภทคือ วีซ่า Working Holiday (Subclass 417) และวีซ่า Work and Holiday (Subclass 462) โครงการนี้ส่งเสริมให้เยาวชนอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน 12 เดือน ในระหว่างนี้ สามารถทำงานชั่วคราวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวได้ ผู้สมัครทุกคนต้องถือพาสปอร์ตของประเทศใดประเทศหนึ่ง ตามรายการด้านล่างนี้

วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวประเภท Work and Holiday (Subclass 462) วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวประเภท Working Holiday (Subclass 417)
ไทยฮ่องกง
อินโดนีเซียไต้หวัน
มาเลเซียเบลเยี่ยม
สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้
ชิลีญึ่ปุ่น
ตุรกีแคนาดา
ไซปรัส
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ไอร์แลนด์
อิตาลี
มอลตา
เนเธอร์แลนด์
นอรเวย์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
ฟินแลนต์


วีซ่า Work and Holiday (Subclass 462)
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/462/

หมายเหตุ:ประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการนี้ ส่วนใหญ่มีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

วีซ่านี้อนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง?
หากได้รับวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว ผู้สมัครสามารถ
• เดินทางมายังประเทศออสเตรเลียภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับวีซ่า
• พักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง
• เดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง
• ทำงานชั่วคราวในประเทศออสเตรเลียได้ในช่วงระยะเวลา12 เดือน โดยทำงานกับนายจ้างแต่ละรายได้ไม่เกินหกเดือน
• ศึกษาต่อได้ไม่เกินสี่เดือน

คุณสมบัติผู้ยื่นขอวีซ่า
ผู้มีสิทธิในการขอวีซ่า
• มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีเมื่อยื่นขอวีซ่า
• ถือพาสปอร์ตของประเทศใดประเทศหนึ่งตามที่ระบุไว้ข้างต้น
• มีคุณวุฒิตามที่ระบุในเงื่อนไข
• พูดภาษาอังกฤษได้
• มีจดหมายให้ความสนับสนุนจากรัฐบาลของผู้สมัคร
• ไม่มีผู้เยาว์ในอุปการะติดตามมาด้วย ขณะที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
• ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย โดยใช้วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวประเภท Working Holiday (Subclass 417)หรือ ประเภทWork and Holiday (Subclass 462)
• มีคุณสมบัติด้านความประพฤติ สุขภาพ และเงินทุน ตามที่ระบุในเงื่อนไข

เงื่อนไขด้านคุณวุฒิ
ผู้สมัครในประเทศที่มีสิทธิตามโครงการนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่าหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่สาม
คุณวุฒิขั้นอุดมศึกษารวมถึง
- ระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาโท
- อนุปริญญาโท
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
- อนุปริญญา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
- ประกาศนียบัตรระดับ 4 Certificate IV
- ประกาศนียบัตรระดับ 3 Certificate III หรือเทียบเท่า


วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวประเภท Working Holiday (subclass 417)

http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/index.htm

หากได้รับวีซ่านี้ ผู้สมัครสามารถ:
• เดินทางมายังประเทศออสเตรเลียภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับวีซ่า
• พักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง
• เดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัดในขณะที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ
• ทำงานชั่วคราวในประเทศออสเตรเลียได้ในช่วงระยะเวลา12 เดือน โดยทำงานกับนายจ้างแต่ละรายได้ไม่เกินหกเดือน
• ศึกษาต่อได้ไม่เกินสี่เดือน
และ
• ยื่นเรื่องขอวีซ่าและรับวีซ่านอกประเทศออสเตรเลีย
• ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday มาก่อน
• อายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีเมื่อยื่นขอวีซ่า
• ยื่นขอวีซ่าไม่เกิน12 เดือนก่อนจะเดินทางมาประเทศออสเตรเลีย
• ไม่มีผู้เยาว์ในอุปการะติดตามมาด้วย ขณะที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
• มีคุณสมบัติด้านความประพฤติ สุขภาพ และเงินทุน ตามที่ระบุในเงื่อนไข
หากมีคู่ครองต้องการร่วมเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย คู่ครองต้องยื่นขอวีซ่าด้วย หากประสงค์ให้ผู้เยาว์ในอุปการะติดตามมาประเทศออสเตรเลีย ต้องยื่นขอวีซ่าต่างหาก การเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday นั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้เยาว์ในอุปการะติดตาม ในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
การขอวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday เป็นครั้งแรก สามารถยื่นขอทางออนไลน์ หรือส่งแบบฟอร์มกระดาษจากที่ใดก็ได้นอกประเทศออสเตรเลีย หากมีผู้เยาว์ในอุปการะ แต่ไม่ขอติดตามมาด้วยในระหว่างที่เดินทางมาทำงานท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย ต้องยื่นขอวีซ่าโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษ

การขอวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday เป็นครั้งที่สอง

http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/eligibility-second.htm

การมีสิทธิได้รับวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday เป็นครั้งที่สอง ต้องมีคุณสมบัติตามที่เงื่อนไขกำหนด สามารถยื่นขอวีซ่าได้ในขณะที่คุณยังถือวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday อันแรกอยู่หรือยื่นขอในภายหลังก็ได้
หากได้รับวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday เป็นครั้งที่สอง คุณสามารถกลับไปทำงานต่อได้อีก 6 เดือนกับนายจ้างคนเดิมที่ว่าจ้างคุณเมื่อคุณถือวีซ่าครั้งแรกอยู่
คุณต้อง
• ใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือน(88วัน)ทำงานประเภทเฉพาะเจาะจงในเขตภูมิภาคของประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่คุณยังถือวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Working Holiday อันแรกอยู่ (ไม่มีเงื่อนไขให้ทำงานประเภทเฉพาะเจาะจงนี้ เมื่อคุณได้รับวีซ่าเป็นครั้งที่สอง)
• มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีเมื่อยื่นขอวีซ่า
• ยื่นขอวีซ่าไม่เกิน12 เดือนก่อนจะเดินทางมาประเทศออสเตรเลีย หากยื่นขอวีซ่านอกประเทศออสเตรเลีย
• ไม่มีผู้เยาว์ในอุปการะติดตามระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
และ
• พำนักอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเมื่อได้รับวีซ่า หากยื่นขอวีซ่านอกประเทศออสเตรเลีย
• พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเมื่อได้รับวีซ่า หากยื่นขอวีซ่าภายในประเทศออสเตรเลีย
• ถือพาสปอร์ตของประเทศหรือภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการทำงานและท่องเที่ยว


วีซ่าธุรกิจประเภท Temporary Business (Long Stay) - Standard Business Sponsorship (Subclass 457)

http://www.immi.gov.au/skilled/skilled-workers/sbs/

วีซ่านี้เป็นวีซ่าที่นายจ้างใช้อุปถัมภ์ลูกจ้างชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานชั่วคราวในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้ช่วยให้นายจ้างว่าจ้างผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากต่างประเทศ เนื่องจากไม่สามารถว่าจ้างคนทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้มักมีความชำนาญพิเศษ มีรายได้สูง และส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
การยื่นขอวีซ่าประเภท Subclass 457 มีสามขั้นตอน ดังนี้
1.การอุปถัมภ์
2.การเสนอชื่อจากนายจ้าง และ
3.การยื่นขอวีซ่า
ขั้นตอนแรก คือนายจ้างที่ต้องการจ้างผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามอาชีพยื่นขอเป็นผู้อุปถัมภ์ ขั้นตอนที่สองนายจ้างต้องระบุตำแหน่งงานของลูกจ้าง หลังจากการอุปถัมภ์และการเสนอชื่อจากนายจ้างผ่านการอนุมัติแล้ว ลูกจ้างชาวต่างชาติจึงยื่นขอวีซ่าได้ และลูกจ้างชาวต่างชาติจะต้องแสดงให้เห็นว่า มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งดังกล่าว

ผู้ที่มีสิทธิจ้างงาน คือ
• ธุรกิจประเทศออสเตรเลีย
• ธุรกิจต่างชาติ คนทำงานบริการทางเพศไม่สามารถได้รับการอุปถัมภ์สำหรับวีซ่าประเภท Subclass 457 แต่ผู้นวดเพื่อบำบัดโรครับการอุปถัมภ์สำหรับวีซ่าประเภทนี้ได้ – ดูคำบรรยายลักษณะของงานด้านล่างนี้

ลักษณะของงานนวดเพื่อบำบัดโรค
การนวดเพื่อบำบัดโรค และการให้บริการด้านดูแลรักษาร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผ่อนคลาย สุขภาพที่สมบูรณ์ สมรรถภาพของร่างกาย และการบรรเทาอาการ
2 [แหล่งที่มา: Australian Standard Classification of Occupations (ASCO) code 349411]
คุณต้องมีวุฒิบัตรโดยผ่านการศึกษา การฝึกอบรม หรือการฝึกงานในการประกอบอาชีพนี้ และมีคุณวุฒิขั้นอนุปริญญา หรือสูงกว่า ตามที่องค์กรดูแลรับผิดชอบด้านคุณวุฒิการศึกษาแห่งออสเตรเลีย (Australian Qualifications Framework หรือ AQF) กำหนด สำหรับบางกรณี คุณอาจต้องมีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมจากคุณวุฒิด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรดูแลรับผิดชอบด้านคุณวุฒิการศึกษาประเทศออสเตรเลีย AQF โปรดดูที่http://www.aqf.edu.au/
ทั้งนี้คุณอาจต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วย โปรดดูที่ http://www.immi.gov.au/skilled/skilled-workers/changes-eng-req.htm

วีซ่านี้สำหรับใคร?
วีซ่านี้สำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามอาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อจากนายจ้าง เพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่านี้ให้สิทธิอะไรบ้าง?
วีซ่านี้อนุญาตให้
• ทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกินสี่ปี
• นำผู้ติดตาม คือคู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัวในอุปการะมายังประเทศออสเตรเลียได้ – ผู้ติดตามสามารถทำงานและศึกษาต่อได้
• หลังจากเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลียแล้ว สามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัด


วีซ่าชั่วคราวประเภท Skilled – Graduate (Temporary) visa – (Subclass 485)
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/485/

วีซ่านี้เป็นวีซ่าชั่วคราว 18 เดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ได้รับวุฒิการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย หลังจากได้ศึกษามาเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี วีซ่านี้อนุญาตให้ผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่ผ่านตามระบบการให้คะแนน พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียต่อได้อีก 18 เดือน โดยให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อการยื่นขอวีซ่าผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรหรือชั่วคราวประเภท General Skilled Migration โดยไม่มีระบบการให้คะแนน

วีซ่านักเรียน
http://www.immi.gov.au/students/

ประเทศที่คุณถือสัญชาติ และหลักสูตรต่างๆที่คุณต้องการเรียน จะเป็นตัวตัดสินในการจัดระดับการประเมิน การประเมินซับคลาส (subclass) ของวีซ่านักเรียน ขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลสูงสุดในหลักสูตรการศึกษาของคุณ (ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษานานาชาติ - ELICOS) แม้ว่าคุณจะศึกษาทั้งหลักสูตรก็ตาม
ดูข้อมูลการยื่นขอวีซ่านักเรียนที่เหมาะกับหลักสูตรของคุณได้ที่ http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/
ซับคลาส (subclass) สำหรับวีซ่านักเรียน
ซับคลาส (subclass) สำหรับวีซ่านักเรียนมีให้เลือกดังนี้

Subclass 570   Independent ELICOS Sector visa(ELICOS)visa
http://www.immi.gov.au/students/students/570-1/

Subclass 571   Schools Sector visa
http://www.immi.gov.au/students/students/571-2/

Subclass 572   Vocational Education and Training Sector visa

Subclass 573   Higher Education Sector visa
http://www.immi.gov.au/students/students/573-4/

Subclass 574   Postgraduate Research Sector visa
http://www.immi.gov.au/students/students/574-2/

Subclass 575   Non-Award Sector visa
http://www.immi.gov.au/students/students/575-2/

Subclass 576   AusAID or Defence Sector visa (AusAID)
http://www.immi.gov.au/students/students/576-2/


<วีซ่านี้ให้สิทธิอะไรบ้าง?
วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้
• คุณศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
• สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ในอุปการะของผู้มีสิทธิ (คู่สมรสหรือคู่ครองที่ไม่ได้สมรส หรือบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) ติดตามมายังประเทศออสเตรเลียได้หากประเทศของคุณได้รับการประเมินในระดับ 3 หรือ 4 และหลักสูตรที่เรียนมีระยะเวลานาน 12 เดือนหรือมากกว่า
• เมื่อเริ่มศึกษาในประเทศออสเตรเลีย คุณทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานได้ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงในช่วงปิดเทอม
• สมาชิกในครอบครัวทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อคุณเริ่มศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
• ผู้อยู่ในอุปการะสามารถศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกินสามเดือน

หมายเหตุ:หากผู้อยู่ในอุปการะต้องการศึกษานานเกินกว่าสามเดือน พวกเขาต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน การยื่นเรื่องสามารถทำได้ในออสเตรเลีย

การอนุญาตให้ทำงาน
หากคุณได้รับวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ.2551) เป็นต้นมา คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่านักเรียนดูได้ที่http://www.immi.gov.au/students/visa-conditions-students.htm

เงื่อนไขบังคับของวีซ่านักเรียน

เงื่อนไข 8105
1. ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์* ในระหว่างช่วงเปิดภาคเรียน (นอกจากการทำงานที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร)
หมายเหตุ:ทำงานได้อย่างไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน
2. คุณทำงานไม่ได้จนกว่าจะเริ่มหลักสูตรในประเทศออสเตรเลีย
* วันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์และสิ้นสุดในวันอาทิตย์ถัดมา

เงื่อนไข 8202
1. คุณต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการจดทะเบียน (เว้นแต่ว่าคุณเป็นนักศึกษาจากสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย AusAID /กระทรวงกลาโหม หรือนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นคุณต้องลงทะเบียนเรียนหรือฝึกงานเต็มเวลา)
หมายเหตุ:หลักสูตรที่ได้รับการจดทะเบียนคือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) สำหรับรายละเอียดดูได้ที่ http://cricos.deewr.gov.au/
2. คุณต้องเข้าเรียนตามที่สถาบันการศึกษากำหนดและรักษาระดับคะแนนตามเกณฑ์ของสถาบัน

เงื่อนไข 8501
1. คุณต้องทำประกันสุขภาพให้ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
หมายเหตุ:ภายใต้นโยบายการประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover หรือ OSHC)คุณต้องมีประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ

เงื่อนไข 8516
1. คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่านักเรียน นั่นคือหลักสูตรหลักที่เรียนต้องตรงตามกับวีซ่าที่ยื่นขอมา และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเรียนและพำนักอยู่ในออสเตรเลีย

เงื่อนไข 8517
1. คุณต้องจัดหาโรงเรียนให้บุตรได้เรียนในออสเตรเลีย หากมีบุตรในวัยเรียนติดตามคุณมาอยู่นานเกินกว่า 3 เดือน ด้วยวีซ่าสำหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะ

เงื่อนไข 8533
1. คุณต้องแจ้งที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียให้สถาบันการศึกษารู้ภายใน 7 วัน หลังจากมาถึงออสเตรเลีย หากย้ายที่อยู่ต้องแจ้งสถาบันภายใน 7 วัน
2. หากเปลี่ยนสถาบันการศึกษา หลังจากได้รับใบแจ้งการลงทะเบียนเรียนที่สถาบันการศึกษาใหม่ คุณต้องแจ้งสถาบันการศึกษาเดิมภายใน 7 วัน

เงื่อนไข 8534
(เงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับวีซ่าซับคลาส 570, 572, 573, 574, 575 และผู้สมัครที่มีการประเมินอยู่ในระดับ 3 และ 4 เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรไม่เกิน 10 เดือน อีกทั้งอาจมีผลบังคับใช้กับวีซ่านักเรียนประเภทอื่นๆ ตามเกณฑ์อันสมควร)
1. คุณไม่มีสิทธิขอต่อวีซ่าอื่นได้อีก ยกเว้น
a) วีซ่าคุ้มครอง หรือ
b) วีซ่านักเรียนที่อนุญาตให้ทำงานได้
หมายเหตุ: หากคุณยื่นขอและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ เงื่อนไขของวีซ่าจะเปลี่ยนเฉพาะที่เกี่ยวกับการทำงานเท่านั้น เงื่อนไขอื่นๆยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม รวมทั้งเงื่อนไข 8534
c) ขอต่อวีซ่าผู้ปกครองนักเรียนประเภท Student Guardian (Subclass 580)
หมายเหตุ: วีซ่านี้ไม่อนุญาตให้ต่อวีซ่า เพื่อให้อยู่ในออสเตรเลียได้เกินกว่าวันที่วีซ่ากำหนด ยกเว้นในกรณีที่สำคัญจริงๆ

คู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะของผู้ถือวีซ่านักเรียน
คู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะของผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ – เงื่อนไขนี้ใช้กับทุกซับคลาส(subclass) ของวีซ่านักเรียน

เงื่อนไข 8104 กล่าวไว้ว่าผู้ถือวีซ่า “ต้องทำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์”
หนึ่งสัปดาห์นับจากวันจันทร์เป็นวันแรกและสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์

ผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ถือวีซ่าซับคลาส 574 ซึ่งเริ่มการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก นั้นได้รับการยกเว้น เงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับสมาชิกครอบครัวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือผู้ได้รับวีซ่านักเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2008(พ.ศ.2551) เป็นต้นมา

การอนุญาตให้ทำงานและเงื่อนไข 8104 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2008(พ.ศ.2551) ผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ถือวีซ่านักเรียนถูกกำหนดด้วยเงื่อนไข 8104 ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ที่อยู่ในอุปการะทำงาน (งานอาสาสมัครอาจได้รับอนุญาตให้ทำได้ในบางกรณี) จนกว่าผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจะเริ่มต้นหลักสูตรในประเทศออสเตรเลีย โดยสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่มีข้อยกเว้น สำหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ถือวีซ่านักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ผู้ที่อยู่ในอุปการะนี้สามารถทำงานได้ไม่จำกัดภายใต้เงื่อนไข 8104 หากผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ถือวีซ่านักเรียนที่ได้รับวีซ่านักเรียนก่อนวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ.2551)นั้นจะต้องยื่นขอเงื่อนไข 8104 เพื่อขออนุญาตให้ทำงานได้

โปรดสังเกตุว่าการทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หมายถึง แต่ละสัปดาห์ของภาคการศึกษา ไม่สามารถนำจำนวน20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มา “คิดถัวเฉลี่ย” ให้เป็นจำนวนชั่วโมงทำงานตลอดระยะเวลาของหลักสูตรได้

วีซ่าสำหรับคู่ครอง/คู่สมรส
http://www.immi.gov.au/migrants/family/family-visas-partner.htm

วีซ่าสำหรับคู่ครองประเภทต่างๆ – หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย
• คู่สมรส
• คู่ครองที่ไม่ได้สมรส (รวมทั้งคู่ครองเพศเดียวกัน)

หากคู่ครองของคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คุณอาจมีสิทธิขอวีซ่าคู่ครอง ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับคนทุกเพศและทุกลักษณะ – รวมทั้งคู่ครองเพศเดียวกัน คู่ครองของพลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร หรือพลเมืองชาวนิวซีแลนด์ที่มีสิทธิยื่นเรื่องขอเดินทางเข้าประเทศ และ/หรือขออยู่ในออสเตรเลียได้ถาวร

วีซ่าสำหรับคู่ครองประเภท Partner Temporary Visa (subclass 820) และประเภท Permanent Visa (subclass 801)


http://www.immi.gov.au/migrants/partners/partner/820-801/index.htm
วีซ่าสำหรับคู่ครองประเภท Partner Temporary Visa (Subclass 309) และประเภท Permanent Visa (Subclass 100)
href="http://www.immi.gov.au/migrants/partners/partner/309-100/index.htm"target="_blank">http://www.immi.gov.au/migrants/partners/partner/309-100/index.htm

วีซ่าสำหรับคู่ครองประเภท Prospective Marriage Visa (Subclass 300)

http://www.immi.gov.au/migrants/partners/prospective/300/index.htm

สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ ไม่ว่าผู้นั้นจะทำงานบริการทางเพศหรือไม่ มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้อุปถัมภ์ใช้ชีวิตและมีพันธะซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและแท้จริง ซึ่งอาจอาศัยอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้แยกกันอยู่หรือต่างคนต่างอยู่

เมื่อผู้ถือวีซ่าสำหรับคู่ครองถูกพบว่าทำงานในสถานบริการ หรือร้านนวด อาจมีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า หาก
a) คู่ครองไม่ทราบว่าทำงานในสถานบริการทางเพศ หรือ
b) ทำงานในเมืองที่คู่ครองไม่ได้อาศัยอยู่

วีซ่าสำหรับคู่ครองประเภท Partner Temporary Visa (subclass 820) และประเภท Permanent Visa (subclass 801)
เป็นวีซ่าสำหรับผู้อาศัยอยู่กับคู่ครองในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็น พลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือพลเมืองชาวนิวซีแลนด์ที่มีสิทธิ หากความสัมพันธ์ฉันท์คู่ครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจได้รับวีซ่าถาวรหลังจากสองปีผ่านไป

http://www.immi.gov.au/migrants/partners/partner/820-801/index.htm

http://www.immi.gov.au/migrants/family/partner-inside.htm

วีซ่าหมดอายุ
ภายใต้พระราชบัญญัติการย้ายถิ่นฐานค.ศ. 1958 หากวีซ่าของคุณหมดอายุในขณะที่ยังพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และคุณไม่ได้ถือวีซ่าประเภทอื่นๆ คุณจะถูกถือว่าเป็น “คนต่างด้าวผิดกฎหมาย” พระราชบัญญัติกำหนดไว้ว่าหากคุณไม่มีสิทธิที่จะพักอยู่ในออสเตรเลีย คุณจะถูกกักขังและถูกส่งกลับโดยเร็วที่สุด
เจ้าหน้าที่กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองหรือที่เรียกว่า เจ้าหน้าที่ Compliance Officers มีหน้าที่ค้นหา “คนต่างด้าวผิดกฎหมาย” หรือ “ผู้ที่พำนักอยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนด” หากพบผู้ที่ไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็จะถูกส่งกลับ
หากรู้ตัวว่าคุณเป็น “คนต่างด้าวผิดกฎหมาย” คุณควรหาทางต่อวีซ่า (คุณอาจต้องขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย) หรือจัดการเดินทางออกนอกประเทศทันที โดยติดต่อแผนก compliance section ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้าน พร้อมหลักฐานเอกสารการเดินทางออกนอกประเทศ
เจ้าหน้ากระทรวงตรวจคนเข้าเมืองจะออกวีซ่าเรียกว่า บริดจิ้งวีซ่า เพื่อให้คุณอยู่ต่ออย่างถูกกฎหมายในระยะสั้นได้ หากคุณมีสิทธินั้น บริดจิ้งวีซ่าจะให้เวลาคุณจัดการเรื่องส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หรือยื่นขอวีซ่าใหม่หากคุณมีสิทธิ
หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ การขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานมีความสำคัญมาก เพราะอาจมีวีซ่าประเภทอื่นที่คุณสามารถยื่นขอได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
Managing the Border: Immigration Compliance (บทที่ 5 การปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนด)

http://www.immi.gov.au/media/publications/compliance/managing-the-border/pdf/mtb-chapter5.pdf

http://www.immi.gov.au/managing-australias-borders/compliance/staying-legally/expired.htmhttp://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1024i.pdf

บริดจิ้งวีซ่าออกโดยกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง(DIAC) แก่ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียในกรณีต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ แต่ผลการพิจารณาเรื่องยังไม่แล้วเสร็จก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุลง

บริดจิ้งวีซ่ามักมีเงื่อนไขจำกัดการทำงานเช่นเดียวกับวีซ่าอันเดิม

หากบริดจิ้งวีซ่ามีเงื่อนไข “ห้ามทำงาน” คุณอาจขอให้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึง “ความจำเป็นที่บีบบังคับให้ต้องทำงาน”

บริดจิ้งวีซ่ามีห้าประเภท – เพื่อให้“คนต่างด้าว” อยู่ได้อย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆดังนี้
• ระหว่างรอเรื่องวีซ่าสำคัญ (วีซ่าที่ไม่ใช่บริดจิ้งวีซ่าหรือวีซ่าเกี่ยวกับคดีอาญา)ที่ยื่นในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการตัดสินทบทวนข้อเท็จจริงใหม่ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ
• ขณะที่จัดการเรื่องเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลีย
• กรณีที่ “คนต่างด้าว”ไม่มีวีซ่า (ยกตัวอย่างเช่น เมื่อขอให้มีการตัดสินทบทวนวีซ่าใหม่) และไม่มีความจำเป็นที่ต้องคุมขังผู้นั้นในสถานกักกัน
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มได้ที่http://www.immi.gov.au/allforms/bridging.htmวีซ่าเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย


976Subclass   Electronic Travel Authority Visitor
http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/976/

956Subclass   Electronic Travel Authority Business – Long Stay
http://www.immi.gov.au/skilled/business/956-977/

676Subclass   Tourist
http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/

679Subclass   Sponsored Family Visitor
http://www.immi.gov.au/visitors/visiting-family/679/

580Subclass   Student Guardian visa
http://www.immi.gov.au/students/student_guardians/580/


วีซ่านักท่องเที่ยว(ประเภท Subclass 676)
http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/

วีซ่านี้อนุญาตให้มาท่องเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมครอบครัวและเพื่อน หรือเพื่อศึกษาต่อได้ไม่เกินสามเดือน

วีซ่านี้ให้สิทธิอะไรบ้าง?
วีซ่านักท่องเที่ยวอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งในระยะเวลาสามเดือน หกเดือน หรือสิบสองเดือน ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่อนุญาตให้เข้าออกประเทศขึ้นอยู่กับเหตุผลที่มาเยือน และสถานการณ์ส่วนบุคคล สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสุขภาพ สถานการณ์การเงิน และเงื่อนไขด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
หากคุณพำนักอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและต้องการอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว คุณต้องยื่นขอวีซ่าอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวีซ่าหมดอายุ หากยังไม่ได้รับผลการตัดสินและวีซ่าที่มีอยู่หมดอายุลง คุณยังสามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียต่อได้อย่างถูกกฎหมายจนกว่าเรื่องของคุณจะได้รับการตัดสิน


วีซ่าประเภท ETA (electronically stored authority for travel to Australia) Visitor (Subclass 976)

http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/976/

วีซ่าประเภท ETA (ผู้มาเยือน)ออกให้ใครบ้าง?
วีซ่าประเภทETA (ผู้มาเยือน)subclass 976 เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศที่ต้องการมาเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว การสันทนาการ หรือศึกษาเรียนรู้โดยไม่เป็นทางการ

วีซ่าประเภท ETA ให้สิทธิอะไรบ้าง?
คุณสามารถพักอยู่ได้ครั้งละสามเดือน วีซ่าประเภท ETA มีอายุนาน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกวีซ่าให้ หรือเท่ากับอายุของพาสปอร์ตหากพาสปอร์ตมีอายุน้อยกว่า 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกวีซ่าประเภท ETA ให้

เงื่อนไขของวีซ่าประเภท ETA(ผู้มาเยือน)
• คุณต้องทำตามเงื่อนไขของวีซ่าประเภท ETA ขณะที่พำนักอยู่ในออสเตรเลีย หากละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ วีซ่าประเภท ETA อาจถูกยกเลิกและคุณต้องเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลีย
• ห้ามทำงานในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
• ประเทศบางประเทศเช่น ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไม่มีสิทธิขอวีซ่าประเภทนี้


วีซ่าผู้ปกครองนักเรียนประเภท Student Guardian (Subclass 580)
http://www.immi.gov.au/students/student_guardians/580/

วีซ่า Subclass 580 ออกให้แก่บิดามารดาของนักเรียนต่างชาติที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่ออนุญาตให้บิดามารดาอยู่ดูแลนักเรียนระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียวีซ่านี้มีเงื่อนไขห้ามผู้ถือวีซ่าทำงาน


เงื่อนไขพิเศษบนวีซ่าของคุณ
(ข้อมูลนี้นำมาจากกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง)
เงื่อนไข8503
http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/52bWaiving_Condition8503.htm

เงื่อนไข 8503 ห้ามพำนักอยู่เกินวันที่วีซ่ากำหนด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง ในการเพิ่มเงื่อนไข 8503 บนวีซ่าชั่วคราว รวมทั้งวีซ่าผู้มาเยือน วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน
วีซ่าที่มีเงื่อนไขนี้ติดอยู่โดยอัตโนมัติ มีดังต่อไปนี้
• วีซ่าผู้มาเยือน Sponsored Family Visitor visa (subclass 679)
• วีซ่านักท่องเที่ยวTourist visa (subclass 676) ภายใต้โครงการ Approved Destination Status scheme ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• วีซ่านักธุรกิจ Sponsored Business Visitor visa (Subclass 459)หากยื่นเรื่องก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ.2549)
• วีซ่า Professional Development visa (subclass 470)
• วีซ่า Work and Holiday visa (subclass 462)หากคุณเคยได้รับวีซ่า subclass 462 มาแล้วสองครั้ง

เงื่อนไข 8503 ติดอยู่บนวีซ่าเมื่อวัตถุประสงค์ของการเดินทางเป็นดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว เช่น งานแต่งงาน พิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์ งานศพ หรืองานรวมญาติ
• กรณีเร่งด่วนทางด้านกฎหมาย และ
• สะสางกิจธุระหลังจากได้เคยอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมายาวนาน

เงื่อนไข 8503 หมายความว่า คุณไม่สามารถยื่นขอวีซ่าอื่นได้ขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย คุณต้องออกนอกประเทศออสเตรเลียก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าอื่นๆอีก อย่างไรก็ตามคุณสามารถยื่นขอวีซ่าคุ้มครอง หรือบริดจิ้งวีซ่าได้

เงื่อนไข 8503จะมีผลบังคับใช้กับวีซ่าของคุณจนกว่า
• คุณได้วีซ่าสำคัญประเภทอื่น (วีซ่าอื่นที่ไม่ใช่บริดจิ้งวีซ่า) หรือ
• คุณขอให้ถอนเงื่อนไข8503 ออกจากวีซ่าได้สำเร็จ
ส่วนมากวีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่าผู้มาเยือนครอบครัวมีเงื่อนไข 8503 ติดอยู่

ทราบได้อย่างไรว่าวีซ่ามีเงื่อนไข8503ติดอยู่
หากมีเงื่อนไข 8503 ติดอยู่ จะมีหมายเลข “8503” ติดอยู่บนตัววีซ่า แม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุเงื่อนไขนี้ยังมีผลบังคับใช้ จนกว่าคุณจะเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลีย

This information was produced and valid in April 2010 ข้อมูลนี้ตีพิมพ์ถูกต้องในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2/2554