Resources for migrant sex workers

These resources were last updated in 2015, so some information will be out of date. Please contact your local sex worker organisation for up to date migrant sex worker information.

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดในปี 2015 ดังนั้นข้อมูลบางส่วนจึงล้าสมัย โปรดติดต่อองค์กรเพื่อคนทำงานบริการในพื้นที่ของคุณพื่อขอข้อมูลล่าสุดของคนทำงานบริการข้ามชาติ

Các nguồn tài liệu này đã được cập nhật lần cuối vào năm 2015, vì vậy một số thông tin có thể đã lỗi thời. Vui lòng liên hệ với tổ chức của những người hành nghề lao động tình dục địa phương của bạn để có thông tin mới nhất về người lao động tình dục nhập cư.

这些资源是2015年更新的,所以部分信息可能已经更新。请联系您当地的性工作者组织,获取最新的移民性工作者资源

이 자료들은 2015년에 마지막으로 업데이트되었기 때문에 일부 정보는 최신이 아닐 수 있습니다. 최신 이주 성노동자 정보는 지역 성노동자 단체에 문의하십시오.